Právne informácie

Tento dokument obsahuje právne informácie vzťahujúce sa na obsah webových stránok www.prestaplay.com (ďalej len „Stránky“). Tu uvedené právne informácie platia pre tieto Stránky a nemusia platiť a vzťahovať sa na iné webové stránky spoločnosti Caleydon s.r.o. (ďalej len „spoločnosť Caleydon“).

Softvér

Spoločnosť Caleydon a/alebo jej dodávatelia vlastnia alebo vykonávajú autorské práva k všetkému softvéru, ktorý možno získať na týchto Stránkach (ďalej len „Softvér“). Softvér možno používať iba v súlade s licenčnou zmluvou koncového používateľa (ďalej len „Licenčná zmluva“, ak takáto zmluva existuje. Licenčná zmluva sa dodáva spolu so softvérom, alebo je jeho súčasťou. Softvér, ktorý sa dodáva s Licenčnou zmluvou, nie je možné nainštalovať, ak koncový používateľ nevyjadrí súhlas s Licenčnou zmluvou.

Softvér sa poskytuje výlučne pre koncových používateľov na používanie, ktoré je v súlade s Licenčnou zmluvou. Spoločnosť Caleydon a/alebo jej dodávatelia výslovne zakazujú akékoľvek reprodukovanie Softvéru a/alebo jeho šírenie, ktoré nie je v súlade s Licenčnou zmluvou. Takéto konanie je protizákonné. Každý, kto poruší Licenčnú zmluvu, sa vystavuje riziku trestnoprávneho postihu a riziku občianskoprávneho sporu, pri ktorom bude spoločnosť Caleydon požadovať primeranú kompenzáciu a zadosťučinenie za zásah do svojich zákonných práv.

Spoločnosť Caleydon a/alebo jej dodávatelia ďalej výslovne zakazujú umiestňovanie Softvéru alebo kópií Softvéru na iné webové sktánky alebo akékoľvek iné nosiče údajov, šírenie Softvéru a vytváranie jeho kópii.

Spoločnosť Caleydon a/alebo jej dodávatelia, ak vôbec ručia za Softvér, ručia iba podľa Licenčnej zmluvy. Ak nie je uvedené v Licenčnej zmluve inak, spoločnosť Caleydon a/alebo jej dodávatelia vyhlasujú, že softvér poskytujú „tak, ako je“ a neposkytujú naň nijaké záruky, vrátane záruky vhodnosti na konkrétny účel a záruky neporušenia cudzích práv. Tu uvedenými výlukami nie sú dotknuté kogentné zákonné ustanovenia o zodpovednosti za škodu.

Dokumenty a texty

Spoločnosť Caleydon povoľuje použitie dokumentov a textov, ktoré možno získať z týchto Stránok, najmä tlačových správ, technických údajov o produktoch spoločnosti Caleydon, súborov, najčastejšie kladených otázok „FAQ“, pokiaľ budú dodržané všetky nižšie uvedené podmienky:

  • použitie dokumentu nie je výslovne zakázané
  • dokument nebude použitý na účel, ktorý je priamo alebo nepriamo komerčný
  • dokumenty získané z týchto Stránok budú použité výlučne na informačné účely pre osobnú potrebu a nebudú nijakým spôsobom kopírované ani ďalej šírené
  • dokument nebude žiadnym spôsobom upravovaný
  • dokument a každá jeho kópia bude obsahovať údaje o nositeľovi autorských práv
  • bude uvedený zdroj, z ktorého bol dokument získaný

Použitie dokumentov, ktoré možno získať z týchto Stránok na akýkoľvek iný účel je výslovne zakázané. Takéto konanie je protizákonné. Každý, kto neoprávnene použije dokumenty z týchto stránok, sa vystavuje riziku trestnoprávneho postihu a riziku občianskoprávneho sporu, pri ktorom bude spoločnosť Caleydon požadovať primeranú kompenzáciu a zadosťučinenie za zásah do svojich zákonných práv.

Vyššie uvedený súhlas na použitie dokumentov získaných z týchto Stránok nie je možné vykladať ako súhlas na použitie alebo napodobňovanie grafického usporiadania alebo úpravy webových stránok www.prestaplay.com, ani nijakých iných webových stránok, ktoré spoločnosť Caleydon prevádzkuje, vlastní, riadi, prípadne na ktorých prevádzkovanie spoločnosť Caleydon udelila súhlas či licenciu iným subjektom.

Usporiadanie a úprava týchto Stránok ako aj iných stránok spoločnosti Caleydon je chránená príslušnými predpismi a zákonmi o autorských právach, predpismi a zákonmi o ochranných alebo obchodných známkach, predpismi a zákonmi o ochrane pred nekalou súťažou a inými tu neuvedenými právnymi normami. Usporiadanie a úprava týchto Stránok ako aj iných stránok spoločnosti Caleydon nesmie byť kopírovaná, napodobňovaná ako celok ani čiastočne. Akékoľvek, čo i len čiastočné použitie jednotlivých prvkov (to zahŕňa najmä, no nielen logá, grafické prvky, obrázky, zvuky) týchto Stránok alebo iných stránok spoločnosti Caleydon, prípadne ich kopírovanie nie je možné bez výslovného predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Caleydon.

Spoločnosť Caleydon ani jej dodávatelia neposkytujú žiadne vyhlásenia o vhodnosti informácií obsiahnutých na týchto Stránkach alebo v dokumentoch, ktoré možno na týchto Stránkach získať na akýkoľvek účel. Všetky dokumenty, informácie a grafické prvky sú poskytované bez akejkoľvek záruky, v stave „tak, ako sú.“ Na obsah dokumentov, informácie a grafické prvky na týchto Stránkach neposkytuje spoločnosť Caleydon a/alebo jej dodávatelia nijaké záruky, vrátane záruky vhodnosti na konkrétny účel a záruky neporušenia cudzích práv.

Spoločnosť Caleydon a/alebo jej dodávatelia v maximálnom možnom rozsahu nezodpovedajú za škodu alebo inú ujmu, ktoré vznikli tretím stranám v akejkoľvek súvislosti s použitím informácii na týchto Stránkach a informácií obsiahnutých v dokumentoch, ktoré možno na týchto Stránkach získať.

Tu uvedenými výlukami zo zodpovednosti za škodu nie sú dotknuté kogentné zákonné ustanovenia o zodpovednosti za škodu.

Dokumenty a iné informácie publikované na týchto Stránkach alebo na iných stránkach spoločnosti Caleydon môžu obsahovať technické nepresnosti a/alebo typografické chyby. Spoločnosť Caleydon a/alebo jej dodávatelia môžu kedykoľvek, bez predchádzajúceho upozornenia vylepšiť alebo zmeniť tu popisované produkty a/alebo služby a/alebo programy. Informácie uvedené na týchto Stránkach alebo v dokumentoch na nich prístupných sa preto z času na čas menia, pričom niekedy nemusia zodpovedať vlastnostiam poskytovaných produktov a/alebo služieb.

Hypertextové odkazy

Na týchto Stránkach sú umiestnené hypertextové odkazy na stránky iných subjetkov. Tieto hypertextové odkazy vám umožnia opustiť tieto Stránky. Spoločnosť Caleydon nemá žiaden vplyv na kontrolu stránok iných subjektov a nezodpovedá za obsah stránok iných subjektov, na ktoré odkazujú hypertextové odkazy na týchto Stránkach. Spoločnosť Caleydon takisto nezodpovedá za obsah stránok, na ktoré odkazujú hypertextové odkazy na stránkach iných subjektov. Spoločnosť Caleydon nezodpovedá za zmeny a aktualizácie stránok iných subjektov, na ktoré odkazujú hypertextové odkazy na týchto Stránkach.

Spoločnosť Caleydon nezodpovedá za žiadnu formu prenosu z akýchkoľvek stránok, na ktoré odkazujú hypertextové odkazy na týchto Stránkach. Hypertextové odkazy na týchto Stránkach poskytuje spoločnosť Caleydon výlučne ako pomôcku. Uvedenie akéhokoľvek hypertextového odkazu na stránky iných subjektov v žiadnom prípade neznamená, že spoločnosť Caleydon schvaľuje stránky iných subjektov a/alebo ich obsah.

Ochranné známky

Názvy autorských výrobkov a/alebo služby spoločnosti Caleydon uvedené na týchto Stránkach nie sú obchodnými známkami alebo ochrannými známkami spoločnosti Caleydon.

Názvy spoločností a výrobkov, spomenuté na týchto Stránkach môžu byť ochrannými známkami ich príslušných vlastníkov.

Informácia o nositeľovi autorských práv

Copyright © 2015 Caleydon s.r.o.

Autorské práva ku dokumentom a programom na týchto Stránkach vlastní a/alebo vykonáva Caleydon s.r.o., Gerlachovská 15, 040 01 Košice - Sever, Slovenská republika. Všetky práva vyhradené.

Otázky a problémy

S otázkami alebo problémami sa obráťte prosím na Zákaznícku podporu spoločnosti Caleydon.


Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop

Depeche Mode Universe FanShop