Ochrana súkromia

Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov na webových stránkach www.prestaplay.com (ďalej len „Stránky“) platia pre tieto Stránky a nemusia platiť pre ostatné webové stránky spoločnosti Caleydon .s.r.o. (ďalej len „spoločnosť Caleydon“). Preto si pri opúšťaní týchto Stránok prečítajte, prosím, zásady ochrany osobných údajov, ktoré sa týkajú stránok, ktoré chcete navštíviť. Ak s týmito Zásadami ochrany osobných údajov nesúhlasíte, nepoužívajte, prosím, tieto Stránky.

Vstupom a používaním týchto Stránok vyhlasujete, že s ustanovením týchto Zásad ochrany osobných údajov súhlasíte.

Používaním týchto Stránok súhlasíte s tým, že vaše osobné údaje získané prostredníctvom registrácie alebo iným spôsobom v súvislosti s vaším používaním týchto Stránok a Služieb, vo vzťahu k týmto Stránkam a Službám, prostredníctvom registrácie alebo iným spôsobom vzťahujúcim sa na tieto Stránky a Služby, môžu byť prenášané cez medzinárodné hranice k miestam, kde sa nachádzajú servery podporujúce tieto Stránky (vrátane, ale nie výlučne len, prenosov z týchto miest späť do krajiny vašej registrácie) za účelom prevádzkovania a rozvíjania týchto Stránok a Služieb, vrátane prenosov ku subdodávateľom alebo zástupcom spoločnosti Caleydon, ktorí vykonávajú úlohy súvisiace s týmito Stránkami a Službami, alebo za účelom uchovávania údajov v príslušných databázach.

Automaticky zhromažďované neosobné informácie

Spoločnosť Caleydon sa zaväzuje dodržiavať ochranu súkromia návštevníkov svojich webových stránok. Vezmite, prosím, na vedomie, že celkové štatistiky o našich zákazníkoch, predajoch, vzorcoch prevádzky a potrebné informácie o stránkach smieme poskytnúť dôveryhodným tretím stranám, avšak tieto štatistiky nebudú obsahovať žiadne osobné identifikačné údaje.

Osobné informácie

Na to, aby sme v budúcnosti boli schopní odpovedať na vaše otázky, plniť vaše požiadavky alebo spravovať interaktívne zákaznícke programy, budeme vás možno musieť požiadať o osobné údaje, ako sú napr. vaše meno a priezvisko, adresa, adresa elektronickej pošty a telefónne číslo. Tieto údaje využijeme v súlade s platnými právnymi predpismi na odoslanie odpovedí na vaše otázky, alebo na to, aby sme vás mohli kontaktovať elektronickou poštou či telefonicky a informovať vás tak o nových výrobkoch, službách alebo o propagačných akciách, ktoré vám budeme môcť ponúknuť.

Ak nám zašlete objednávku na výrobok, požiadavku na službu alebo ak zašlete materiál na tieto Stránky, budeme vás možno musieť kontaktovať kvôli dodatočným informáciám potrebným pre spracovanie alebo splnenie vašej objednávky a/alebo požiadavky. S výnimkou prípadov, keď to vyžadujú platné zákony, neposkytujeme tieto informácie tretej strane bez vášho dovolenia, okrem prípadov, keď to bude nevyhnutné pre spracovanie vašej objednávky, splnenie vašej požiadavky alebo pre správu interaktívneho zákazníckeho programu a zlepšenie služieb a produktov spoločnosti Caleydon. Zároveň týmto dávate spoločnosti Caleydon právo na hore uvedený účel poskytnúť vami dodané informácie partnerom, ktorí spolupracujú so spoločnosťou Caleydon.

Zabezpečenie

Vezmite, prosím, na vedomie, že z dôvodu neustáleho rizika spojeného s poskytovaním osobných údajov, či už osobne, telefonicky alebo prostredníctvom internetu, ako aj preto, že žiadny technologický systém nie je absolútne bezpečný a odolný voči hackerom, prijala spoločnosť Caleydon určité opatrenia na zamedzenie a minimalizáciu rizika neoprávneného prístupu, zneužitia alebo nepresnosti vašich osobných údajov. Napríklad, pri zhromažďovaní alebo prenose citlivých dát, napr. informácií o prístupovom hesle, používame šifrovaciu technológiu.

Presnosť zhromažďovaných údajov

Spoločnosť Caleydon z vlastnej vôle alebo na vašu žiadosť doplní, opraví alebo vymaže akékoľvek neúplné, nepresné alebo neaktuálne osobné údaje získané spoločnosťou Caleydon v súvislosti s prevádzkou týchto Stránok.

Identifikácia návštevníka

V princípe môžete používať tieto Stránky pre informačné účely bez toho, aby ste spoločnosť Caleydon informovali o tom, kto ste, a museli jej poskytovať nejaké osobné údaje. Avšak z času na čas môžu spoločnosť Caleydon alebo ňou poverené subjekty tretej strany umiestniť do vášho počítača informáciu, ktorá umožní spoločnosti Caleydon zhromažďovať určité údaje. Tieto informácie sú bežne označované ako "cookies" a používajú sa na mnohých webových stránkach - ich používanie na takéto účely sa stalo v tomto odvetví úplne bežným. Cookie je uložené na pevnom disku vo vašom počítači a nie na týchto Stránkach. Spoločnosť Caleydon a/alebo ňou poverené subjekty tretej strany budú používať len informácie, ktoré sami umiestnili v cookies prostredníctvom týchto Stránok alebo iných internetových stránok spoločnosti Caleydon.

Používanie cookies vám prináša výhody, ako napríklad odstraňuje potrebu častého zadávania hesla počas jednej návštevy, alebo opakovaného zadávania položiek, ktoré umiestnite do vášho nákupného košíka medzi dvomi návštevami, ak na predošlej návšteve danú transakciu neukončíte. Táto informácia nie je osobne identifikovateľná - inými slovami, cookies identifikujú zariadenie (počítač, mobilné zariadenie, apod.), cez ktoré sa ku stránkam pripájate, nie vás osobne. Informácie, ako a kedy naši návštevníci používajú tieto Stránky alebo iné stránky spoločnosti Caleydon, môže spoločnosť Caleydon napomáhať zdokonaľovať tieto Stránky. Ak si neželáte ukladať a použivať súbory cookies, alebo chcete byť upozornení o ich prijatí, môžete si tak nastaviť váš internetový prehliadač, v prípade že tento prehliadač takéto nastavenia umožňuje. Prosím, buďte si vedomí toho, že pri vypnutých cookies nemusíte byť vždy schopní prezerať si určité časti Stránok, ktoré by obohatili vašu návštevu, ani nebudete môcť sťahovať určité obsahy a/alebo zúčastňovať sa určitých transakcií na týchto Stránkach.

Okrem vlastných používame aj cookie služby Google Analytics s cieľom získavania prehľadov o tom, ako zobrazenia reklám a iné spôsoby použitia reklamných služieb, ako aj interakcie s týmito zobrazeniami reklám a reklamnými službami súvisia s návštevami našich stránok. Cookies sú využívané na informované spravovanie, optimalizáciu a zobrazovanie reklám na základe predchádzajúcich návštev používateľa.

Okrem toho môžu tieto Stránky používať inú technológiu, ktorá umožňuje spoločnosti Caleydon zhromažďovať určité technické informácie, ako napríklad vašu adresu internetového protokolu (IP), druh operačného systému, ktorý používate na vašom počítači, druh internetového prehliadača a adresy iných prepojených stránok za účelom zlepšenia poskytovaných služieb.

Neplnoletí

Osoba mladšia ako je odporúčaná alebo zákonná hranica v danej krajine nesmie zasielať spoločnosti Caleydon žiadne informácie. V prípade, že ste mladší alebo neplnoletí, budete na používanie týchto Stránok a služieb, realizáciu nákupov alebo akýchkoľvek iných právnych úkonov potrebovať súhlas rodiča(ov) alebo právneho(ych) zástupcu(ov), s výnimkou prípadov, že takéto činnosti sú v krajine uplatňovaného práva povolené.

Zoznam sprostredkovateľov

Caleydon s.r.o., ako prevádzkovateľ podľa zákona č. 122/2013 Z.z. SR o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pri svojej obchodnej činnosti, využíva viacero dodávateľov, pričom niektorí z nich v nevyhnutnom rozsahu pristupujú k osobným údajov spracúvaných v informačných systémoch prevádzkovateľa. S osobnými údajmi v Obchodnom informačnom systéme z tohto dôvodu prichádzajú do styku nasledovní sprostredkovatelia: A.M. Tech, s.r.o..

Zmeny

Text dokumentu Ochrana súkromia, môžeme zmeniť, upraviť podľa potrieb spoločnosti Caleydon, ale tiež zamedziť prístup na Stránky alebo ich obsah, a to kedykoľvek a bez predchádzajúceho oznámenia.

Podmienky špecifické pre služby

Spoločnosť Caleydon môže mať stanovené samostatné podmienky pre rôzne poskytované služby (napríklad Podmienky používania), v ktorých môže vopred upraviť špecifické podmienky týkajúce sa danej služby (vrátane ochrany súkromia a údajov).


Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop

Depeche Mode Universe FanShop